Regulamin sklepu

1 § Definicje
  1. Strona sklepu, sklep, sklep internetowy, serwis, wwwww.store – portal internetowy znajdujący się pod domeną wwwww.store prowadzony przez Administratora,
  2. Administrator to firma Pretty Penny z siedzibą w Londynie: London E6 2JA 182-184 High Street North, CRN: 11768562. Administrator świadczy usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników.
  3. Sprzedający to zaakceptowany przez Administratora Podmiot oferujący do sprzedaży towary za pośrednictwem Serwisu, otrzymujący od Administratora prawo do zamieszczenia w Serwisie opisów, zdjęć, tytułów, cen i innych danych składających się na wygląd oferty.  Sprzedający to firma Wyobraź Sobie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hożej 86 lok. 410, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546911.
  4. Użytkownik to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać z serwisu. podmiot, który spełnia warunki regulaminu, wyraził chęć korzystania z usług sklepu, a w szczególności który dokonał Rejestracji swojej osoby w systemie serwisu.
  5. Konsument, Kupujący, Klient to użytkownik który w oparciu o czynności techniczne serwisu wwwww.store przyjął ofertę sprzedaży towaru lub złożył zamówienie wykonania określonej usługi.
  6. Produkt, Towar to rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem sprzedaży w serwisie znajdującym się pod adresem  wwwww.store
  7. Koszyk to narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie wwwww.store, umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „kup” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „kup” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku Kupujący ma możliwość zweryfikowania treści Zamówienia tj. informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.
  8. Zamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w Zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.
2 § Postanowienia ogólne 
1. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do serwisu zorganizowanego w domenie wwwww.store jest Pretty Penny z siedzibą w Londynie: London E6 2JA 182-184 High Street North, CRN: 11768562
2. Administratorem danych osobowych Administrator oraz Sprzedający.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu wwwww.store, świadczącego usługi drogą elektroniczną.
4. Regulamin określa w szczególności zasady rejestrowania użytkowników, korzystania z kont, dokonywania rezerwacji i zakupów produktów dostępnych w ww. Serwisie internetowym.
5. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu,
 
§ 3 Zasady korzystania z Serwisu Internetowego 
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa serwis internetowy, znajdujący się pod adresem wwwww.store podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
2. Klient sklepu zobowiązuje się do korzystania z serwisu.
a) w sposób niezakłócający jego funkcjonowania technicznego;
b) w sposób zgodny z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej;
c) w zgodzie z postanowieniami powyższego Regulaminu.
3. Użytkownicy sklepu mogą oglądać produkty i dokonywać zakupów w dwojaki sposób:
a) bez konieczności tworzenia kont i logowania się do sklepu, lub
b) tworząc indywidualne konto na indywidualne dane.
4. Rejestracja do sklepu polega na:
a) uzupełnieniu formularza, poprzez podanie danych, tj. imię i nazwisko, adres wysyłki, nr telefonu oraz adres e-mail.
b) wyrażeniu zgód koniecznych do uruchomienia procedury sprzedaży i wysyłki produktu.
5. Użytkownikowi przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.
 
§ 4 Zamówienia
1. Użytkownik dokonuje wyboru produktu poprzez dodanie wybranego produktu lub wybranych produktów do koszyka, poprzez kliknięcie przycisku „kup” znajdującego się na stronie sklepu.
2. Wybrane przez Użytkownika produkty dostępne są w zakładce Koszyk, gdzie Użytkownik poprzez przycisk „zapłać” ma możliwość przejścia przez procedurę zakupu, płatności i wyboru formy dostawy.
3. Na wskazany w formularzu adres mailowy Użytkownik otrzyma potwierdzenie przyjęcia przez sklep zamówienia oraz rozpoczęcia procedury pakowania i wysyłki produktu.
4. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy Towaru, numeru telefonicznego w celu finalizacji umowy kupna-sprzedaży.
 
§ 5 Dostawa 
1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, w tym z dostawą do paczkomatów. Informacja o kosztach dostawy znajduje się na stronie internetowej sklepu.
2. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.
3. Nadawcą przesyłki jest Sprzedający.
4. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania środków na koncie Administratora.
 
§ 6 Przetwarzanie danych osobowych
1. Polityka ochrony prywatności Serwisu zawarta jest odrębnym Załączniku, dostępnym w serwisie pod adresem wwwww.store/polityka-prywatnosci i stanowi część Regulaminu.
2. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Administrator traktuje dane przekazane w ramach tej polityki . Administrator nie użyje danych w żadnym innym celu. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.
3. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy Towaru, numeru telefonicznego w celu finalizacji umowy kupna-sprzedaży.
 
§ 7 Prawa Użytkownika 
1. Użytkownikowi posiadającemu konto w serwisie przysługuje prawo usunięcia konta, w dowolnym czasie.
2. W celu usunięcia konta Użytkownika prosimy o kontakt mailowy na adres info@wwwww.store. W mailu prosimy zawrzeć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. O usunięciu konta Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora drogą mailową.
 
§ 8 Prawa i obowiązki Sprzedającego
1. Sprzedający wystawiając Towar do sprzedaży, dysponuje Towarem i jest go w stanie wysłać do Kupującego w terminie określonym w opisie Towaru. W przypadku gdy Sprzedający otrzymał powiadomienie o wysyłce kilku Towarów do jednego, tego samego Kupującego, Towary należy wysłać jedną przesyłką.
2. Sprzedający ma obowiązek dołożyć wszelkich starań aby doprowadzić do sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ewentualnych opóźnień, jeśli ilość zamówionych produktów przekracza stan magazynowy. Wówczas Administrator w porozumieniu z Serwisem kontaktują się z Użytkownikiem bezpośrednio, poprzez wskazaną przez niego formę, wynikającą z zaznaczonych wcześniej zgód, tj. Mailowo lub telefonicznie i ustala nowy, odpowiadający obu stronom termin dostawy.
 
 § 9 Prawa i obowiązki Serwisu
1. Serwis nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do sklepu z przyczyn od niego niezależnych i zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.
2. wwwww.store zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez konieczności podawania przyczyny, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Użytkownik ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec zmiany regulaminu co równoznaczne będzie z rozwiązaniem umowy zawartej drogą elektroniczną oraz usunięciem Konta Użytkownika. Ewentualne zmiany Regulaminu nie wpływają na zamówienia złożone przed wprowadzeniem tych zmian.
 
§ 10 Zwroty i reklamacje
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi sklepu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Aby odstąpić od umowy i dokonać zwrotu lub reklamacji, Użytkownik może posłużyć się formularzem zwrotu lub formularzem reklamacji, które dostępna są na stronie internetowej w zakładce: https://www.wwwww.store/zwroty-reklamacje
3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu gdy:
a) Sprzedający wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci on prawo odstąpienia od umowy.
b) Kupujący uszkodził produkt lub korzystał z niego w sposób niezgodny ze specyfikacją techniczną, tj. np. pranie w wyższej, niż określona temperaturze.
4. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, w każdym przypadku Sprzedający odpowiada względem Kupującego będącego konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru.
5. Towary sprzedawane w sklepie powinny być fabrycznie nowe, chyba że z treści oferty będzie wynikało inne zastrzeżenie.
6. W przypadku, jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.
7. Reklamacja spowodowana kwestią określoną w §9 pkt. 5 rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.
 
§ 11 Spory i postanowienia końcowe 
1, Klient, który jest Konsumentem i Użytkownikiem sklepu, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego bezpośrednio ze Sprzedającym.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.