Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego wwwww.store.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

3. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Pretty Penny z siedzibą w Londynie: London E6 2JA 182-184 High Street North, CRN: 11768562

4. Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie, czy analizowanie na potrzeby usług Serwisu.

a) Rejestracja Konta – utworzenie Konta może wymagać podania przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, login, numer rachunku bankowego. 
b) Zawieranie transakcji – Administrator, w ramach usług świadczonych przez Serwis, może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia Kupującemu i Sprzedającemu zawarcia umowy Sprzedaży.
c) Obsługa klienta – Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Obsługą Klienta Serwisu. Dane mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji i mogą być uzupełnione o dane osobowe z Konta Użytkownika.
d) Formularz kontaktu – Formularz udostępniany jest w celu umożliwienia komunikacji dotyczącej Sprzedaży w Serwisie, zapytań o ofertę i działań zmierzających do zawarcia transakcji w Serwisie. Administrator może analizować i blokować wiadomości niezgodne z przeznaczeniem formularza, w szczególności jeśli mają charakter spamu lub zawierają niedozwolone treści. 
e) Przetwarzanie danych przez stronę WWW – gdy jest to konieczne do świadczenia usług Użytkownikowi lub stanowi uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich, Administrator jest uprawniony do przetwarzania takich danych jak: adres IP Użytkownika, lokalizacja, czas dostępu do Serwisu, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link), paramerty oprogramowania i sprzętu Użytkownika, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów. Przetwarzanie powyższych informacji następuje podczas korzystania ze strony Serwisu, aplikacji Serwisu oraz usług podmiotów zewnętrznych.
f) Konkursy – Administrator może przetwarzać dane w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia jego zwycięzców.

5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu, w tym w szczególności wykonywania wymienionych czynności:

a) zakładanie i zarządzanie Kontem Użytkownika,
b) umożliwienie pełnego korzystania z Serwisu, w tym dokonywania transakcji,
c) zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,
d) dostosowywanie wyświetlanych treści we właściwościach Serwisu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności Użytkowników,
e) kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,
f) zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
g) realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z w Serwisie,
h) obsługa reklamacji Użytkowników,
i) obsługa próśb Użytkowników przekazywanych poprzez formularz kontaktowy,
j) organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział,
k) wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
l) zapewnienie obsługi usług płatniczych,
ł) prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

6. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem :

a) Sprzedającego, któremu udostępnia tylko te obejmujące imię, nazwisko, adres dostawy Towaru, numer telefonu, adres mailowy, w celu finalizacji umowy kupna-sprzedaży.
b) potrzeby udostępnienia informacji nt Użytkownika organom publicznym, w walce z oszustwami i nadużyciami, postępowaniami związanymi z naruszeniem prawa i zwalczaniu naruszeń Regulaminu.
c) podmiotów współpracujących takich jak np: dostawcy usług analitycznych, przechowywania danych, retargetingu, sieci afiliacyjnych, operatorów logistycznych. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoim imieniu a wyłącznie na potrzeby Administratora i Serwisu.

7. Użytkownik ma prawo do :

a) dostępu do swoich danych osobowych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o przekazanie katalogu przetwarzanych danych osobowych na swój temat,
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
c) Użytkownik może skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych przez Administratora drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@wwwww.store

8. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.